കോടികൾ വില മതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം കൊണ്ട്‌ നിർമ്മിച്ച കാർ കാണണൊ 😍
.
calicut paragon restaurant location: Calicut Paragon Restaurant
Al-Tayer Building Block A – G Floor,Mattar – 20 B St – Al Karama – Dubai
04 335 8700
https://goo.gl/maps/5hpeDsh2VHpmvXNE6
—————–.
Follow Me :
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mallu_traveler
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mallu.traveler
Collaboration and promotion send your requirements to our marketing team
mail: contact@mallutraveler.com
………………………………………………………
” വരൂ ,നമുക്ക്‌ ഒരുമിച്ച്‌ യാത്ര ചെയ്യാം ”
“ Come,Lets Travel Together “
…………………………………………………………………..